gif cap
difusio@aperca.org
Normatives

Els socis d'Aperca teniu més detall de normatives a l'àrea de socis corresponent

gif Catalunya. ________________________________________________

gif Procediments administratius fotovoltaica régim especial a Catalunya Obre finestra, enllaç extern

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES ORDRE ECF/329/2010, de 9 de juny, per la qual s'obre la convocatòria de concurs públic per a l'adjudicació d'autorització d'instal·lació de parcs eòlics a les zones de desenvolupament prioritari, i se n'aproven les bases.

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES Acord GOV/108/2010 d'1 de juny, pel qual s'aprova la determinació de les zones de desenvolupament prioritari (ZDP) de parcs eòlics.

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES DECRET 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya.

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

Instrucció 4/2005 DGEMSI D'aclariments sobre els requisits de disseny d'instal·lacions tèrmiques en els edificis i d'instal·lacions frigorifiques per a la prevenció i control de la legionel·losi.

DECRET 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

DECRET 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Garanties Ley 23/2003 de bienes de consumo.

DECRET 157 / 2002, d'11 de juny, pel qual s'estableix el règim dels habitatges amb protecció oficial, es determinen els ajuts públics en matèria d'habitatges a càrrec de la Generalitat de Catalunya, i es regula la gestió dels ajuts previstos en el Reial decret 1/2002, d'11 de gener, sobre mesures de finançament d'actuacions protegides en matèria d'habitatge i sòl. Article 24 - Programes específics de construcció sostenible.

DECRET 352 / 2001, de 18 de desembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica.

ORDRE de 17, de desembre de 2001, d'harmonització dels procediments administratius per a la inscripció i renovació en determinats registres d'empreses i per a l'expedició de carnets professionals.

ORDRE 2886 de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores - mantenidores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITE).

gif Estatals. _________________________________________________

gif Secretaria de Estado de Energía - Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE - Versión consolidada - Septiembre de 2013.

gif MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprovado por el RD 1027/2007, de 20 de julio.

gif Procediments administratius régim especial estatal Obre finestra, enllaç extern

Corrección de errores RD 1699/2011

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURIMO Y COMERCIO Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURIMO Y COMERCIO Real Decreto 1554/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deben satisfacer los productores de energía eléctrica.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Orden ITC/2585/2011, de 29 de septiembre, por la que se revisan los peajes de acceso ........ y se actualizan determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, a partir de 1 de octubre de 2011.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Orden ITC/688/2011, de 30 de marzo, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de abril de 2011 y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica la Resolución del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de 25 de enero de 2011, por la que se modifica la de 13 de mayo de 2010, por la que se establece la convocatoria y bases correspondientes a la habilitación de empresas colaboradoras en el Programa SOLCASA con empresas del sector de la energía solar térmica en edificios.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Orden ITC/3353/2010, de 28 de diciembre, por el que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2011 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial.

Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.

Corrección de errores del RD 1565/2010

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Real Decreto 1003/2010, de 5 de agosto, por el que se regula la liquidación de la prima equivalente a las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica en régimen especial.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO [BOE 184 - 31/07/09]

CIRCULAR 4/2009 ,de 9 de julio de 2009, de la Comisión Nacional de Energía, que regula la solicitud de información y los procedimientos para implantar el sistema de liquidación de las primas equivalentes, las primas y los incentivos y los complementos a las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO [BOE 149 de 20/06/09] Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio, por el que se regula la Oficina de Cambios de Suministrador, modificaciones RD 1578 Art. 10

JEFATURA DEL ESTADO - Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO [BOE 82 de 04/04/09] Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica.

Orden ITC/82/2009, de 30 de enero, por la que se pospone el cierre del plazo de presentación de solicitudes de instalaciones fotovoltaicas al registro de pre-asignación de retribución, establecido en el Real Decreto 1578/2008.

Orden ITC/3801/2008, de 26 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2009.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO [BOE 251 de 17/10/08] CORRECCIÓN de errores del RD 1578/2008 de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnologia solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, para dicha tecnología.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO [BOE 239 de 03/10/08] Orden ITC/2761/2008, de 26 de septiembre, por la que se amplia el plazo establecido ...., por la que se modifica el anexo ............., las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de paneles solares.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO [BOE 234 de 27/09/08] Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnologia solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, para dicha tecnología.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO. Orden ITC/1857/2008, de 26 de junio, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio de 2008.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.[ BOE 51 de 28/02/2008 ] Corrección de errores del RD 1027/2007, de 20 de julio, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Orden ITC/3860/2007, de 28 de Diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 2008.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA RD 1/2007, de 16 de noviembre, Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios

MINISTERIO DE VIVIENDA - Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente el ruido del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES - Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA - Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. [Modificaciones RD 661 ]

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Orden ITC/71/2007, de 22 de enero, por la que se modifica el anexo de la Orden de 28 de julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de captadores solares.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.

Orden EHA/3948/2006, de 21 de diciembre, BOE 310, de 28/12/06, por la que se aprueban los digitos identificativos de las Oficinas Gestoras y las claves para configurar el Código de Actividad y Establecimiento (C.A.E.) que identifica la actividad desarrollada en relación con los impuestos especiales de fabricación.

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Disposiciones generales - DBHE - DBSE - DBSE_A - DBSE_AE - DBSE_C - DBSE_F - DBSE_M - DBSI - DBSU - DBHR [ Accés als documents ]

Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen juridico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. B.O.E. 11-3-2004 (Incluye corrección de errores publicada en el BOE de 25 de marzo de 2004)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, por el que se regulan los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja tensión.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Real Decreto 841/2002, por el que se regula para las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación en el mercado de producción, determinadas obligaciones de información de sus previsiones de producción, y la adquisición por los comercializadores de su energía eléctrica producida.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Impuesto de sociedades. Deducción de parte de la cuota del Impuesto de sociedades de las inversiones realizadas en bienes de activo material nuevos destinadas al aprovechamiento de fuentes de energías renovables. Pág. 50499-50504-50511.

MINISTERIO DE ECONOMÍA RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2001, por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Real Decreto 1663/2000 Sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Real Decreto 2818/1998 - Sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración.

 

gif solar